ฝุ่นละอองมีผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

        ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไป และมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กมาก ๆ ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน จะลอยปะปนอยู่ในอากาศ ทำให้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ง่าย และส่งผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์ ฝุ่นละอองแต่ละรูปแบบ จะส่งผลแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาด ปริมาณ และคุณสมบัติทางเคมีของฝุ่นละอองนั้น ๆ

        ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (ฝุ่นหยาบ) จะทำให้ระคายเคืองตาได้ หากเข้าตา แต่จะเข้าไปในร่างกายได้ไม่ลึกมาก เพราะจะถูกดักไว้ด้วยขนจมูก แต่จะมีอาการคัดจมูกหรือระคายเคืองได้

        ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่นละเอียด) สามารถเข้าไปในร่างกายได้ง่ายที่สุด อาจจะเข้าไปถึงระบบหายใจ ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ ตลอดจนมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงในระยะยาว นอกจากนี้ ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับอันตรายจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองในอากาศ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ และเด็ก จึงต้องระวังมากเป็นพิเศษ

        ฝุ่นละอองที่มีคุณสมบัติเป็นกรด อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ และค่อย ๆ ทำลายอวัยวะภายในได้ หากต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองประเภทนี้เป็นเวลานาน ๆ

        ละอองน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศจากการไอหรือจาม อาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อต่าง ๆ ตามได้ เช่น เชื้อวัณโรค เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

        จะเห็นได้ว่า ฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแบบใด ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือหมอกควันไว้ จะดีที่สุด แต่หากจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองบ่อย ๆ ควรป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หากเป็นแบบผ้า ควรซักหลังใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นตกค้าง รวมถึงล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ และหากมีอาการผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ทันที


 อย่าพลาดสาระน่ารู้ดี ๆ จากอินแทค แปซิฟิค ได้ที่