แนวโน้มธุรกิจบริการทำความสะอาดสำหรับเอสเอ็มอีไทยปี 2554

          ธุรกิจบริการทำความสะอาด [1] เริ่มกระเตื้องหลังภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นในปี 2553 และคาดการณ์ว่าในปี 2554 อัตราการขยายตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการใช้บริการธุรกิจทำความสะอาดที่มีโอกาสเติบโตสูง

ปัจจัยสนับสนุนมาจาก

-       การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ทั้งภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ นิยมใช้วิธีสรรหาผู้ประกอบกิจการด้านการให้บริการทำความสะอาดภายนอก แทนการว่าจ้างพนักงานประจำ เพราะเป็นการช่วยองค์กรควบคุมต้นทุน

-       การขยายตัวของอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม อาร์พาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โดยเฉพาะในต่างจังหวัด นับว่ามีส่วนหนุนการเติบโตของธุรกิจบริการทำความสะอาด

รายได้จากการประกอบธุรกิจบริการทำความสะอาด ปี 2547 -2552

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และBusiness Online Public Company Limited (BOL)ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการทำความสะอาดที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ในปี 2552 มีจำนวน 2,595 ราย มีรายได้จากการดำเนินการทั้งสิ้น 15,991 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2551 แล้วหดตัวร้อยละ 1.7 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหดตัว ทำให้กิจการต่างๆ มีรายได้ลดลง และผู้บริโภคหันมาประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของรายได้จากการประกอบธุรกิจทำความสะอาดในปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554 มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจบริการทำความสะอาด

หมายเหตุ : f =คาดการณ์โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

          ในบรรดาผู้ประกอบการของธุรกิจบริการทำความสะอาดเกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือธุรกิจเอสเอ็มอี โดยมีจำนวนผู้ประกอบการ 2,592 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการทำความสะอาดทั้งหมด และมีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 3 รายเท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 65.5 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดที่เหลือร้อยละ 34.5 เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่

 

ส่วนแบ่งตลาดและจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดแยกตามขนาด

 

รายได้จากการดำเนินการ

จำนวนพนักงาน

ส่วนแบ่งการตลาด

จำนวนผู้ประกอบการ

ล้านบาท

%

ราย

%

ขนาดเล็ก

ต่ำกว่า 50 ล้านบาท/ปี

ต่ำกว่า 200 คน

5,304

33.2

2,547

98.15

ขนาดกลาง

50-400 ล้านบาท/ปี

200-1,000 คน

5,166

32.3

45

1.73

ขนาดใหญ่

มากกว่า 400 ล้านบาท/ปี

มากกว่า 1,000 คน

5,521

34.5

3

0.12

รวม

15,991

100.0

2,595

100.0

               

ผู้ประกอบการรายใหญ่

ผู้ประกอบการขนาดกลาง

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

เป็นกิจการร่วมทุนกับต่างประเทศ และตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อถือในด้านบริการจากลูกค้า

เจ้าของเป็นคนไทยเกิดขึ้นมากมาย และแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์เรื่องราคา และการบริการที่ใกล้ชิดลูกค้าเป็นหลัก โดยภาพรวมธุรกิจนี้อาศัยฐานลูกค้าประจำ ซึ่งเรียกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

ดังนั้น บริษัทที่ทำกิจการนี้ต้องสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ซึ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมักจะใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเข้ามาเป็นจุดขายหลัก ซึ่งมีลูกค้าเป็นบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ หรือองค์กรขนาดใหญ่มีชื่อเสียง ในขณะที่บริษัทขนาดกลาง-เล็ก ใช้ราคาและบริการจูงใจ

ประเภทของธุรกิจบริการทำความสะอาด

แยกออกตามขนาดของงาน ดังนี้

1.   งานทำความสะอาดขนาดใหญ่ (Commercial Work)

ได้แก่ การทำความสะอาดตึกอาคารขนาดใหญ่ โครงการ โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ ส่วนใหญ่ใช้การประมูลแข่งขันกันเพื่อให้ได้งาน

2.   งานทำความสะอาดระดับปัจเจกชนหรือระดับครัวเรือน (Residential Work)

โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการบริการทำความสะอาดส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ และหลีกเลี่ยงการรับงานระดับครัวเรือน ยกเว้นในกรณีงานที่ทำครั้งเดียวเสร็จ เช่น งานทำความสะอาดบ้านก่อนการเข้าอยู่ หรือในโอกาสสำคัญๆ เช่น ใช้บ้านเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จัดงานบวช เป็นต้น

          การจ้างงานในธุรกิจบริการทำความสะอาดคาดว่ามีจำนวนพนักงานในธุรกิจนี้ประมาณ 0.28 ล้านคน แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานประมาณ 0.03 ล้านคน และพนักงานทำความสะอาดและควบคุมการปฎิบัติการประมาณ 0.25 ล้านคน (พนักงานทำความสะอาดมีการว่าจ้าง 2 ลักษณะ คือ พนักงานประจำ และจ้างในลักษณะชั่วคราว)

          ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจบริการทำความสะอาดประสบความสำเร็จ คือ บุคคลากร เนื่องจากคุณภาพในการให้บริการขึ้นอยู่กับพนักงานทำความสะอาด โดยผู้ประกอบการจะต้องมีกระบวนการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้เทคโนโลยี และวิธีการในการทำความสะอาดแบบใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานให้บริการกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลูกค้าได้รับบริการที่น่าพึงพอใจ ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร นับว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจบริการทำความสะอาดขนาดใหญ่ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เนื่องจากบรรดาธุรกิจบริการทำความสะอาดขนาดใหญ่เหล่านี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร การจัดการอบรม และพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้บริการ และความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้กิจการสามารถผลิตและรักษาบุคคลากรไว้ได้ อันนำไปสู่คุณภาพของการบริการที่ดี รวมทั้งยังมีการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดเข้ามาช่วยทุ่นแรง และประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานบริการให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล

        แนวโน้มของธุรกิจทำความสะอาดในปี 2554 นี้คาดว่าจะเติบโตขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้บริการธุรกิจรักษาความสะอาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวจะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก อย่างไรก็ตาม

ปัญหาที่อาจจะประสบในการดำเนินธุรกิจบริการทำความสะอาด ได้แก่

          1.ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ประเทศไทยเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และต้องการแรงงานจำนวนมากในธุรกิจบริการทำความสะอาด ทำให้ต้องหันไปพึ่งพิงแรงงานจากประเทศเพื่อบ้านเข้ามาแทนที่แรงงานไทย โดยแรงงานต่างด้าวในระดับปฎิบัติการมีค่าจ้างถูกกว่าแรงงาน

          2.การแข่งขันที่รุนแรง

ปัจจุบันผู้ประกอบการในธุรกิจบริการทำความสะอาดรายใหญ่มีเพียง 3 ราย แต่ครองสัดส่วนตลาดถึงประมาณ 1 ใน 3 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายกลางและเล็กต้องเผชิญการแข่งชันกันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่เหลืออยู่ โดยช่องว่างทางการตลาดที่น่าสนใจ คือ ตลาดในต่างจังหวัด เนื่องจากยังไม่มีผู้นำตลาดที่ชัดเจน ในขณะที่ความต้องการใช้บริการธุรกิจบริการทำความสะอาดมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงแรมฯลฯ

         

[1]สมาคมบริการทำความสะอาดนานาชาติ (International Janitorial Cleaning Services Association :IJCSA) ให้คำจำกัดความธุรกิจทำความสะอาดอาคารเป็นธุรกิจบริการที่ให้บริการทำความสะอาดอาคาร โรงงาน บ้านพัก และสถานที่ต่างๆ หรือให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปให้บริการยังสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ทั้งแบบชั่วคราวและแบบประจำ หรือรับจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ

 

ที่มา: บทความจาก บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด


เมื่อความต้องการใช้บริการธุรกิจรักษาความสะอาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในด้านความสามารถในการแข่งขันกลับต้องเผชิญกับปัญหาของการขาดแคลนแรงงานและการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด จึงทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายในธุรกิจบริการทำความสะอาดให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาช่วยทุ่นแรงและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสิ่งสำคัญอีกประการที่ไม่ควรมองข้ามคื การใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่มีคุณภาพ เพราะจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือดังกล่าว ช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงและลดเวลาการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

*** ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท อินแทค แปซิฟิค จำกัด ตัวแทนจำหน่าย AMETEK MOTOR ***

มอเตอร์ AMETEK สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น

 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ดูดฝุ่นแบบศูนย์กลาง
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ เครื่องขัดพื้น
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ เครื่องทำความสะอาดพรม
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ งานคาร์แคร์
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ งานเกรดอุตสาหกรรม
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ อ่างอาบน้ำสำหรับสปา
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ท่อส่งเงินในธนาคาร
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ท่อส่งเงินในธนาคาร
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ทำความสะอาดขนสัตว์
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ท่อดูดเคลื่อนย้ายเม็ดพลาสติก
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ เครื่องพ่นสี
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ท่าเทียบเรือ
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ ท่าเทียบรถขนส่ง
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ เครื่องดูดควันพิษ
 • มอเตอร์ AMETEK สำหรับ เครื่องกำจัดฝุ่นบนพื้นซีเมนต์

- เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 - มอเตอร์แท้ ผลิตจากวัสดุเกรดเอ ให้ความทนทานตลอดอายุการใช้งาน

 - คุ้มค่า ราคาประหยัด เพราะซื้อโดยตรงจากตัวแทนจำหน่าย

 - มั่นใจในคุณภาพและบริการหลังการขาย รับประกันหากสินค้ามีปัญหา เปลี่ยนใหม่ทันที

 - ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดทั่วไทย เราพร้อมส่งสินค้าถึงมือท่าน ด้วยความรวดเร็ว

 

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

   บริษัท อินแทค แปซิฟิค จำกัด 

   8/52 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-6 (ชินเขต 1/6) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210

   Tel. 02 955 9495-6 Fax. 02 955 9497 Mobile: 092 416 9616 

    Mail to: info@IntactPacific.com  Website www.IntactPacific.com